fbpx

Условия за ползване

  1. Осъществявайки достъп до и използвайки нашия уебсайт (с търговско име DIANA.BG), наричано по-долу “Уебсайт”, Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта, да станете член на групата ни във Фейсбук, че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.
  2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес WWW.DIANA.BG, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от DIANA.BG чрез Уебсайта.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна. Напомняме Ви, че Интернет не е и никога няма да бъде анонимна среда, въпреки това, което някои script kiddies си мислят.

  1. Лична информация

Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от DIANA.BG в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Чрез своя Уебсайт DIANA.BG не събира, обработва и съхранява лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес).

Ако сами ни предоставите такава информация, DIANA.BG ще я използва единствено с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобрим нашите продукти и услуги; да се свържем с Вас (или друга трета страна от наше име), във връзка с промоция или игра, както и за да Ви предоставим поискана от Вас информация.

DIANA.BG не предоставя никаква информация за Вас на трети страни!

В някои случаи DIANA.BG може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не представлява лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.).

  1. Собственост над Съдържанието

Знанието е на всички. Имате право да разглеждате, споделяте и използвате информацията на сайта колкото и както желаете. Нека Знанието да достига до колкото може повече хора. Ако желаете – можете да публикувате статиите ни в свой сайт, вестник или издание. При препубликуването, ако поставите линк към страницата ни или към конкретната статия, ще сме Ви благодарни.

  1. Използване на Уебсайта

DIANA.BG разрешава да използвате Уебсайта, както следва:

*забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

* DIANA.BG има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като злоумишлени действия.

  1. Отговорност

DIANA.BG се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

DIANA.BG не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

DIANA.BG не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. DIANA.BG може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

DIANA.BG не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.

DIANA.BG не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.

  1. Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от DIANA.BG. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. DIANA.BG няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.

  1. Промяна на Условията

DIANA.BG си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

  1. Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

  1. Настоящите условия се прилагат от 01.04.2014г.

Коментари
Зареждане...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Close